Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY


 §1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży (zwany dalej Regulaminem) określa warunki zawierania i wykonywania umów kupna-sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym za pośrednictwem Internetu.
 2. Sprzedaż internetowa jest prowadzona przez Tymoteusz Bendyk Sail & Science z siedzibą w Gdyni (81-524) przy ulicy Świętopełka 45, NIP 586-226-52-42, REGON 364580231 zwanym dalej Sprzedającym.
 3. Zawierając umowę kupna-sprzedaży Kupujący oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 §2
Zawieranie umowy

 1. Do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym dochodzi w momencie ostatecznego potwierdzenia transakcji zawartej za pośrednictwem sieci Internet w sposób właściwy dla danej witryny internetowej.
 2. Kupujący dokonuje płatności poprzez system PayPal; lub przelewem; lub za pobraniem; lub gotówką w przypadku odbioru osobistego.
 3. Kupujący obowiązany jest wskazać sposób płatności i dostawy poprzez stosowną podstronę serwisu internetowego.
 4. Kupujący obowiązany jest dokonać płatności niezwłocznie po potwierdzeniu dyspozycji zakupu, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości potwierdzającej zawarcie umowy.
 5. Kupujący jest obowiązany podać szczegóły swojego zamówienia, jeżeli takie występują lub dodatkowe wskazówki dla Sprzedającego.
 6. W przypadku braku płatności lub podania szczegółów zamówienia, jeżeli takie występują, w terminie 7 dni, dzień po upływie terminu zapłaty Sprzedający odstępuje od zawartej umowy kupna-sprzedaży bez prawa do wynagrodzenia dla Kupującego.

§3
Realizacja umowy

 1. Sprzedający realizując zamówienie wysyła Kupującemu wiadomość potwierdzającą: zamówienie oraz dowód zakupu.
 2. W przypadku żądania wystawienia faktury, Kupujący winien to wskazać Sprzedającemu w stosownym polu serwisu internetowego.
 3. Sprzedający oferuje dostawę produktów za pośrednictwem wybranych przez siebie firm pocztowych i kurierskich.
 4. Koszt dostawy pokrywa Kupujący, chyba że w ofercie sprzedaży wskazano inaczej
 5. Sprzedający zobowiązuje się wysłać towar do Kupującego najpóźniej przed upływem trzeciego dnia następującego po zaksięgowaniu wpłaty na rachunkach Sprzedającego, bądź w systemie informatycznym z pominięciem sobót, niedziel, dnia 24. oraz 31. grudnia oraz dni ustawowo wolnych od pracy
 6. Sprzedający wysyła towar pod adres, w sposób i w terminie wskazanym przez Kupującego w stosownym polu serwisu internetowego lub w liście elektronicznym od Kupującego. Wiadomość przesłana za pośrednictwem stosownego pola serwisu internetowego do Sprzedającego ma pierwszeństwo przed innymi informacjami
 7. Kupujący zobowiązuje się poinformować Sprzedającego o nieotrzymaniu przesyłki z towarem w terminie 14 dni od dnia zapłaty. W przypadku niedotrzymania tego terminu towar uważa się za prawidłowo doręczony, zamówienie za zakończone
 8. Kupujący i Sprzedający mogą ustalić inne warunki dostawy. Informacje o sposobie dostawy zawarte w ofercie sprzedaży mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu
 9. Ceny towarów są podane w wartościach brutto i zawierają stawkę VAT właściwą dla danego towaru w Rzeczpospolitej Polskiej
 10. Umowa kupna-sprzedaży wygasa w momencie jej prawidłowego wykonania

 §4
Odstąpienie od umowy zawartej na odległość (zwrot towaru)

 1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość, w terminie 14 dni od momentu otrzymania zamówienia
 2. Zwrot towaru przez Kupującego winien nastąpić w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży. Termin uważa się za zachowany, jeżeli Kupujący nada przesyłkę z towarem w zakreślonym terminie lub przed jego upływem doręczy osobiście, bądź przez pełnomocnika Sprzedającemu
 3. Kupujący korzystający z prawa do odstąpienia od umowy winien: poinformować Sprzedającego o zamiarze odstąpienia od umowy lub dostarczyć osobiście, bądź przez pełnomocnika towar pod adres wskazany przez Sprzedającego lub przesłać towar pod adres wskazany przez Sprzedającego na swój wyłączny koszt
 4. Towar objęty oświadczeniem o odstąpieniu od umowy winien być nieużytkowany. W miarę możliwości powinien znajdować się w opakowaniu wydanym przez Sprzedającego
 5. W przypadku ujawnienia śladów użytkowania Sprzedający zwróci towar Kupującemu żądając od niego zapłaty wartości towaru wraz z odszkodowaniem lub w przypadku dostarczenia towaru osobiście przez Kupującego pod adres wskazany, Sprzedający obciąży Kupującego należnym mu odszkodowaniem w wysokości wartości towaru poprzez nieprzyjmowanie towaru objętego oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
 6. Kupujący odstępujący od umowy kupna-sprzedaży winien dołączyć do zwracanego towaru formularz zwrotu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dowód zakupu.
 7. Kupujący winien zawrzeć w formularzu co najmniej następujące dane: imię i nazwisko odstępującego od umowy, jego adres korespondencyjny, oznaczenie zwracanego towaru, sposób zwrotu pieniędzy, podpis
 8. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy osobiście w miejscu wskazanym przez Sprzedającego. Wówczas przedłożenie formularza zwrotu nie jest konieczne. Kupujący jednak ma prawo sporządzić notatkę z dokonanego zwrotu zawierającą dane osobowe i adresowe Kupującego
 9. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy za pośrednictwem Internetu, poczty elektronicznej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy składane tą drogą winno spełniać wymogi stawiane przed pisemnym formularzem zwrotu z wyłączeniem podpisu Kupującego. Uznaje się, że stroną oświadczenia jest osoba ujawniona w danych osobowych
 10. Sprzedający zwróci Kupującemu całkowitą wartość zwracanego towaru wraz z opłatą za przesyłkę, jeżeli została pobrana przy zawieraniu umowy, w wysokości odpowiadającej najtańszej opcji doręczenia przesyłki w chwili zawierania umowy w terminie 14 dni od dnia skutecznego otrzymania od Kupującego towaru
 11. Zwrot wartości towaru następuje w takiej samej formie jak dokonano zapłaty, chyba że Kupujący wskazał inną formę zwrotu w formularzu zwrotu
 12. Postanowienia niniejszego rozdziału stosuje się wyłącznie do Konsumentów

§5
Rękojmia za wady (reklamacja)

 1. Sprzedający udziela Kupującemu rękojmi na sprzedawane produkty
 2. W przypadku wykrycia wad zakupionego towaru należy niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym
 3. W przypadku przesłania Sprzedającemu stanowiska Kupującego (reklamacji) drogą pisemną, pismo winno spełniać wymagania stawiane pismom procesowym w postępowaniu cywilnym oraz zawierać ponad to co najmniej: zwięzły opis ujawnionych wad wraz ze wskazaniem czasu ich ujawnienia i formy, treść żądania Kupującego (naprawa, wymiana lub inne)
 4. Zaleca się posługiwanie formularzem reklamacji, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu
 5. W przypadku przesłania stanowiska Kupującego (reklamacji) drogą elektroniczną w treści dokumentu winny znajdować się co najmniej: imię i nazwisko Kupującego, adres korespondencyjny, data, stanowisko Kupującego oraz treść żądania
 6. Do reklamacji Kupującego winien być załączony dowód zakupu
 7. Sprzedający rozpatruje roszczenia Kupujących w terminie 14 dni. Swoje stanowisko przekazuje w formie analogicznej do formy przekazania stanowiska Kupującego

§6
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający
 2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celach:
  1. realizacji umowy kupna-sprzedaży
  2. wykonywania praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu
  3. badania rynku oraz działań marketingowych
  4. w innych celach przewidzianych przepisami prawa
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  5. prawo do przenoszenia danych
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 
 8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 10. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 11. Sprzedający nie przetwarza danych wrażliwych
 12. Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, informacje o zamówieniu oraz dane o aktywności na stronie internetowej mogą być udostępniane: firmom kurierskim i spedycyjnym, organom celnym i skarbowym, podmiotom informatycznym obsługującym serwis internetowy, organizacjom rozliczeniowym i płatniczym (np. bankom, operatorom kart płatniczych)
 13. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zamieszcza się w Polityce Bezpieczeństwa Informacji

§7
Polityka cookies sklepu internetowego

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Kupującego pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Sprzedający
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości sklepu internetowego do preferencji Kupującego oraz optymalizacji korzystania ze sklepu internetowego
  2. tworzenia statystyk
  3. utrzymanie sesji Kupującego (po zalogowaniu)
  4. wykonywania procedur związanych z realizacją zamówień, płatności i wysyłki
 4. W ramach sklepu internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach sklepu internetowego
  2. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze sklepu internetowego
  3. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Kupującego ustawień i personalizację interfejsu,
  4. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Kupującym treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Kupującego. Użytkownicy sklepu internetowego mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Kupujących wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem sklepu internetowego reklamodawców oraz partnerów

§8
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się m. in. przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683).
 2. Umowa kupna-sprzedaży jest zawierana w Rzeczypospolitej Polskiej, na gruncie prawa polskiego, które jest jedynym właściwym we wszystkich sprawach związanych i wynikających z realizacji zawartej umowy.
 3. Sprzedający dąży do koncyliacyjnego rozwiązywania sporów konsumenckich. Ewentualne spory oddaję się pod rozwagę Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku, w ramach alternatywnego rozwiązywania sporów (ADR). Równocześnie informuje się, że wnioski o przeprowadzenie postępowania w ramach ADR można składać poprzez stronę internetową Komisji Europejskiej pod adresem: europa.eu/consumers/odr
 4. Spory niemogące zostać rozwiązanie w ramach procedur ADR odnoszące się do umowy kupna-sprzedaży, umów z nią powiązanych oraz ewentualnych roszczeń z tytułu czynu niedozwolonego, w przypadku umów zawieranych z przedsiębiorcą, poddaję się jurysdykcji sądu właściwego dla miasta Gdyni.
 5. Adresem właściwym do doręczeń oraz osobistego zgłaszania i wykonywania praw wynikających z realizacji zawartej umowy jest: ul. Świętopełka 45, 81-524 Gdynia.
 6. Elektronicznym adresem do doręczeń Sprzedającego jest: sailandscience@gmail.com.
 7. Prawo zmieniania i interpretacji niniejszego regulaminu posiada wyłącznie Sprzedający.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Załącznik 1/ Appendix 1:

Formularz  Zwrotu  /  Reklamacji *

Return  /  Warranty  Form *

Dane klienta/ customer details:

Imię i nazwisko/name and surname:   
Nr dokumentu zakupu/ number of invoice: 
Data zakupu/ date of purchase:   
Produkt/ product:       
Uzasadnienie/ reason:                     

                                                                                               ………………………………………………

                                                                                              Data i podpis / date & signature

*skreślić niepotrzebne / cross out unnecessary